Гръмотрън

Гръмотрън (Ononis) е род дребни медоносни храсти, полухрасти и тревисти растения от семейство бобови. Около 75 вида, разпространени в Европа, Средиземноморието и Централна Азия. В България се срещат 7 вида. Расте по тревисти, песъчливи и сухи места, храсталаци, брегове на реки, глинесто-варовити терени, сухи планински пасища, крайморските песъчливи брегове до 1 500 м н. в. Притежава изключително здрава коренна система. Трите най-разпространени вида в България са Кози гръмотрън (Ononis hircina), Измамлив гръмотрън (Ononis decipiens) и Наведен гръмотрън (Ononis reclinata).