Лопен

Янкиев лопен (Verbascum jankaeanum) е ендемичен за България вид лопен, разпространен в района на Рила и части от Западните Родопи. В Червената книга на България растението е вписано като Критично застрашен вид.